اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها

1. اعتیاد عامل نیمی از طلاق ها و همسرآزاری ها - جام جم آنلاین

17 آگوست 2014 در جامعه گفت: اعتیاد عامل 55 درصد طلاقها، 65 درصد همسرآزاری و 30 درصد وجود دارد که حدود 45 درصد آنها علت زندانی شدنشان با اعتیاد مرتبط است.

2. اعتیاد شوهران، دامن زنان را می‌گیرد - جام جم آنلاین

27 آگوست 2014 شده‌اند و سرگشتگان اعتیاد در آن، 55 درصد طلاق‌ها، 30 درصد کودک‌آزاری‌ها و 25 آن همسر‌آزاری 65 درصدی و آن کودک‌آزاری‌های 30 درصدی که آمارهای رسمی 

3. اثرات مرفین بر سلسله اعصاب مرکزی بدن - آکا

طلاق · اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها · سیگار. الکل خطرناک مورفین ماده موثر و جز اساسی تریاک بوده و 7 تا 14 درصد آنرا تشکیل می‌دهد این ماده به 

4. ریشه و علت اصلی پیدایش اعتیاد - آکا

اعتیاد هیچگاه یک دلیل واحد نداشته است و همیشه دلایل مختلفی برای گرایش به آن بوده های اعتیاد در زنان چیست · اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها 

5. اصفهان پایتخت معضلات اجتماعی نیست - ایسنا

28 ژوئن 2017 که می گویند اوضاع بدی دارد ما در اعتیاد رتبه 19 در کشور و در طلاق رتبه 18 هم را داریم. معضل اجتماعی خود موجب 65 درصد همسرآزاری ها، 55 درصد طلاق‌ها، 30 درصد کودک منظو از طریق صندوق کار تسهیلات 4 درصدی بلاعوض به این افراد داده می‌شود. از طرف دیگر به علت جمعیت دانشجویی بالایی که استان اصفهان دارد در 

6. فرارو | (تصاویر) کمپ ترک اعتیاد بانوان

16 ژوئن 2015 فرارو- با افزایش نگران کننده آمار اعتیاد بانوان در سال های اخیر کمپ اين آمار در حالی اعلام می شود که چندي قبل معاون ستاد مبارزه با موادمخدر از افزايش 15 درصدي مرگ زنان استعمال مواد مخدر65 درصد موجب همسرآزاري، 55 درصد موجب طلاق، 30 درصد همچنين علت 55 درصد طلاق‌ها، 65 درصد همسرآزاري‌ها، 30 درصد کودک‌آزاري‌ها و 

7. ایرنا - اعتیاد زنان، آسیبی که کمتر به آن توجه می شود

24 مه 2018 به گزارش ایرنا، شاید اصلی ترین علت کم توجهی به این آسیب اجتماعی و افزایش هفت درصدی داشته و در سال های اخیر نیز زنان سه درصد از معتادان را تشکیل می دادند. است، طلاق، خشونت، اعتیاد و حاشیه نشینی چهار مولفه اصلی در زمینه آسیب های زندانیان، 65 درصد همسر آزاری ها، 30 درصد کودک آزاری ها و 25 درصد قتل ها 

8. ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺑﺰار رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ .. 55. ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ و ﻣـﺼﻮﺑﻪ در ﺧـﺼﻮص ﻣـﻮاد. ﻣﺨﺪر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ . ﻧﺤﻮه ﻣﻮﺿﻊ. ﮔﻴﺮي دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻗﺎﻧﻮن درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﺎك،. 8 . اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﺎ ﺣﺎدي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺼﺮف ﻣـﺪاوم Page 65 .. ﻃﻼق. 3-4-. ﻋﻮارض ﺷﻐﻠﻲ. •. اﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮدي و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ. •. ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮا. •. ﻏﻴﺒﺖ از ﻛﺎر 

9. خطر مواد مخدر به میزان خطر گروه تروریستی داعش است - ایلنا | خبر فارسی

12 نوامبر 2018 سال ها است که در ایران موضوعاتی چون طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، زنان علت آن این است که مردان نسبت به زنان، کمتر در مورد احساساتشان صحبت می کنند و . که حدود 65 درصد همسر آزاری ها، 55 درصد طلاق ها، 30 درصد کودک آزاری ها، 25 درصد به کاهش 22 درصدی تقاضای طلاق شش ماه اول امسال در شهرستان اظهار داشت: طلاق به 

10. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺎر واﺣﺪ ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣ

ﺘﺮاع و ازا. ﯾﻦ. ﭘﺎ. ﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ازﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ. واﺣﺪ. ﻣﺠﻮز ﻫﺎ. ي. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را. اﺧﺬ. ﻧﻤﺎ. ﯾﻢ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. . ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. در . ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه. ،. ﺑﺪﯾﻦ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﻣﻌﺘﺎدان. ﺑﺎ. رﺷﺪ. 8. درﺻﺪي .. ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻃﻼق ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺒﻮد.

11. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ در ﺳﺎل. 90 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ . : ﺷﻴﻮع ﻛﻠﻲ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. 85/14. درﺻﺪي ﺑﻮد اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴ .. درﺻﺪ. 26(. )ﻧﻔﺮ. از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴﺎدآور داﺷﺘﻨﺪ. ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد. 38/65 . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻓﺴـﺮدﮔﻲ، ﻃـﻼق . Rostami F and Dastghiri S. Substance abuse.

12. 78 درصد طلاق ها برای مسائل جنسی - تابناک | TABNAK

6 مارس 2011 مدير مركز سلامت خانواده گفت: بر اساس آمارهاي رسمي 50 درصد علت طلاق در كشور به عدم آگاهي‌ها درباره مسائل جنسي مربوط مي‌شود ولي آمارهاي اين مركز عدد 

13. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ء ﺳﻮ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ اﻟﮕﻮ و

اﻋﺘﻴـﺎد. ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر. ادواري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ،. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳ. ﻮء . ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﺘﺎآﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ. و اﻛﺴﺘﺎزي . ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻃﻼق واﻟﺪﻳﻦ. ،. ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺑـﺎ (National Institute for Drug Abuse- NIDA). ﻧﻴﺰ ﻣﺘـﺪ 8/65. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﭘﺲ از اﻟﻜﻞ ﺗﺮﻳﺎك. ﺑﺎ. 16%. ،. ﺣﺸﻴﺶ. % 5/13 ﺑﺎ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ دوﻣـﻴﻦ وﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻣـﺎده ﻣـﻮرد .. درﺻﺪي ﻣـﺼﺮف.

14. اولیه همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد مجمىهع مقاالت - مقالات دانشگاهی

نتایج نشان داد مصرف سیگار و طلاق مهمترین آسیب های درگیر در خانواده های مددجویان آنان را مستعد درگیر شدن در آسیب های اجتماعی چون اعتیاد، روسپیگری، فرار از منزل و . . نظریه ها در تبیین جرم و بزهکاری بر عوامل اجتماعی و ساختاری متمرکز شده اند، ولی طبقات پایین جامعه، به علت عدم توانایی کافی در ارضای نیازهای فرزندانشان، از  

15. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻣﺮﮐﺰي : ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ

درﺻﺪي آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ. ﺳﺎل. 94. -. اﻋﺘﯿﺎد ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺴـﯿﺎري از آﺳـﯿﺐ ﻫـﺎ اﺳـﺖ . در اﯾـﻦ ارﺗﺒـﺎط. ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ. : 65. درﺻــﺪ ﻫﻤﺴــﺮ آزارﯾﻬــﺎ. -55. درﺻــﺪ ﻃــﻼق 

16. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ دو - دانشگاه اصفهان

ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت. آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻛﺸﻮر. ﻛﻪ در داوري و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻻت. اﻳﻦ ﺷﻤﺎره. ﺑﺎ. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠـﺖ. ﻋـﺪم. ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آن داده ﺷﺪه و ﺑﻪ. 22. ﺳﻮال رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﻣﺎده ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب در ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻـﻨﻌﺘﻲ. )65/67= x. ) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه درﺻﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣـﻲ.

17. و اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧ - پژوهشگاه علوم انسانی

65. -. 89. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ،. و اﻗﺘﺼﺎدي. ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ازدواج . ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ازدواج ﻫـﻢ. ﺿﺮﯾﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻼق ﺑﺎﻻ رود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ. ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ. و اﺣﺴﺎس درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻞ .اﻧﺪ. 2.5. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ. د. ر ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ازدواج و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﻦ ازدواج. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮس از ﻫﻤﺴﺮآزار. ي. ﺗﻨﻮع. ﻃﻠﺒ. ﯽ. ﺟﻮاﻧﺎن. ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﯿ. ﺖ. ﯾﮔﺮ. ﺰ. ي. 46. 2/. 35. 2/. 50. 2/. 36. 2/. 55 .

18. ابوبکر البغدادی خلیفه مسلمانان جهان شد! - سلام خوزستان

29 ژوئن 2014 55 درصد از طلاق‌ها در کشور به دلیل اعتیاد است / 65 درصد از همسرآزاری‌ها به اگر کشور ما درگیر مسأله اعتیاد نبود، بیش از نیمی از طلاق ها و همسرآزاری ها رخ نمی داد. کرده اما ساکنان روستاهای اطراف درصدی از این آمار را تشکیل نمی دهند.

19. اصل مقاله (286 K)

18 آوريل 2017 ﻫـﺎ. ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻨﺠﺶ. ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸـﺎوره. اي. ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﻔـﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت physical abuse, suicide, alcohol and drugs ﺧﺎﻧﻮاده، اﻋﺘﯿﺎد، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان . ﻫـﺎ ﭘـﻨﺞ ﻋﻠـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺸـﮑﻼت ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، . ﺑﺪﻧﯽ، آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر، ﻃـﻼق و. ﺟﺪاﯾﯽ، . درﺻﺪي. 25. 16. 50. /. 16. 10. 7. 50. 17. 18. 12. 12. 75. 17. 19. 16. 14.

20. تکنیک های مؤثر بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی - مجله نوین سلامت

ها. ی. مختلف ش. وعی. متفاوت. ی. دارد، و ب. طور کل. ی. در جهان. 21. درصد گزارش شده . درصدی را در هز . دارویی و رفتار درمانی زوجین جهت رفع همزمان مشکلات بین زوجین و اعتیاد( . اختلافات زناشویی، طلاق، احساسات منفی و تعارض بین فردی زوجین، در زنان . از زنان مورد خشونت صورت گیرد. ) 65 .(. (9. رفتارهای. تطابق. با بیماری. و. درمان.

21. ديباچه فرار دختران به عوامل گوناگوني بستگي دارد و حتي گاه در

د) تعدادي از دختران هم به علّت هاي گوناگوني هم چون اعتياد پدر، طلاق مادر و مواردي از اين .. در زن ها شايع تر از مردهاست و نود درصد از اين بيماران به يك اختلال رواني ديگر و و پس از بررسي سنّ والدين آنان نتايج زير به دست آمد: به بالا - 66 65 - 56 55 - 46 . درصدي مادران دختران فراري، كمتر از ميزان بي سوادي 68 درصدي دختران عادي است و 

22. ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت 1384 آذر ﻣﺎه 2-3 اﯾﺮان ﺗﻬﺮان – ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫ - دانشگاه شاهد

ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و. ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ اﻧﻬـﺪام رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻼق و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ 55. 65 ﺗﺎ. درﺻﺪ . ﻣـﺮدان و زﻧﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨ. ﺪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺴـﯿﺎري از اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯿﮑﺮوواﺳﮑﻮﻟﺮ و ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ.

23. تمامی مطالب - روانشناسی پیمان Payman Psychology

اختلالات وابستگی به مواد اعتیاد Addiction • منظور از مواد در اینجا، فراورده های .. مقایسه طلاق دنیای امروز با طلاق گذشته ها بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مشکلات ما ناشی از خود ماست . . غیر فیزیکی none physical sexual abuse • پدر و مادر باید دوست فرزندانشان باشند. .. ولی بدونید در بیشتر موارد علت نگفتن اونها اینه که فکر میکنند اگر 

24. روز جهانی منع خشونت علیه زنان و خشونت‌های ناشی از نابرابری جنسیتی

25 نوامبر 2017 در بیش از 40 درصد از موارد خشونت علیه زنان، آسیب جسمانی گزارش شده است. .. در یک دهه اخیر در ایران، پژوهش ها و مطالعات زیادی درباره خشونت علیه زنان، در سطح خانوادگی، خشونت شوهران علیه زنان می‌تواند به طلاق، انحراف زن، فرار زن از تزلزل اخلاقی، بیماری، اعتیاد و مانند آن، علل اجتماعی - اقتصادی شامل نوع شغل و 

25. با سپاسگزاری و تشکر از حمایت و همکاری — دکتر محمد باقر صابری

55- خانم فریبا منصوری .. 65- آقای دکتر محمد آذینی . در مردان، اعتیاد سومین علت بار بیماری ها، اختلالات افسردگی هشتمین و اختلالات پسیکوتیک آمار 4 در صد هزار دختران فراري، نسبت 10 درصدی موارد طلاق به ازدواج، شیوع 30 درصد همسرآزاري و 

26. مواد مخدر و مشروبات الکلی (کلیۀ اخبار و بحث های مرتبط) [آرشيو

اعتیاد به مصرف استروئید ها به علت اینکه شخص را دچار سرخوشی نمی کند اغلب کمتر در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و کشور شرایط اقتصادی «بی‌سابقه‌ای» را طی می‌کند، . -53درصد طلاق در خانواده معتادان به مواد مخدر اتفاق می‌افتد و اگر بخواهیم .. APtp6gi9t65/Tph1k8s8WqQyAxo6rostZa/ 19-05-2014, 22:55.

27. ﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ - حقوقی و امور مجلس

ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳـﺒﮏ ﺟﻬـﺖ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر .. 65. روز. در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ . در. ﻣﺠﻤﻮع. ،. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﮐﻪ. 80. درﺻﺪ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 

28. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها

جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش‌آموزان کشور ارائه داد و خاطرنشان کرد: در حوزه کمیته فرهنگی و پیشگیری برای این امر باید برنامه‌ریزی درستی انجام گیرد.

29. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتمادسازی یک پیوند و تعامل دو جانبه است وقتی که مردم صحت و صداقت کار را در ما ببینند حتما در

30. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش‌آموزان کشور ارائه داد و خاطرنشا

31. علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها چیست؟

اخبار اجتماعی - اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها جزینی با اشاره به اعتبار 22.5 میلیارد تومانی دولت بابت بیمه معتادین در سال گذشته گفت: در سال جاری 30 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه

32. جدیدترین راهکار درمانی آلرژی در ایران | دستاوردی تازه از

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها آیا مصرف سیگار منجر به اعتیاد می شود؟ این سیگار ها خطرناک ترند

33. راه هایی برای پولدار شدن - پرشین فا | دانلود آهنگ | دانلود

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها. ممکن است شما دوست داشته

34. چرا بیشتر دختران عاشق مردان پولدار می شوند | پورتال تفریحی

باور عموم بر این است که دخترها مردها و پسرهای پولدار را دوست دارند. بعضی‌ها ادعا می‌کنند که این مسئله ژنتیکی است—یعنی بیولوژی دلیل این است که زن‌ها به مادیات بیشتر از چیزهای دیگر اهمیت بدهند.

35. سیگار ممنوع ! (عکس) - 7khone.ir

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها; جریمه 20 میلیون تومانی برای مبارزه با دخانیات

36. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها

جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش‌آموزان کشور ارائه داد و خاطرنشان کرد: در حوزه کمیته فرهنگی و پیشگیری برای این امر باید برنامه‌ریزی درستی انجام گیرد.

37. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتمادسازی یک پیوند و تعامل دو جانبه است وقتی که مردم صحت و صداقت کار را در ما ببینند حتما در

38. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش‌آموزان کشور ارائه داد و خاطرنشا

39. علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها چیست؟

اخبار اجتماعی - اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها جزینی با اشاره به اعتبار 22.5 میلیارد تومانی دولت بابت بیمه معتادین در سال گذشته گفت: در سال جاری 30 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه

40. جدیدترین راهکار درمانی آلرژی در ایران | دستاوردی تازه از

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها آیا مصرف سیگار منجر به اعتیاد می شود؟ این سیگار ها خطرناک ترند

41. راه هایی برای پولدار شدن - پرشین فا | دانلود آهنگ | دانلود

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها. ممکن است شما دوست داشته

42. چرا بیشتر دختران عاشق مردان پولدار می شوند | پورتال تفریحی

باور عموم بر این است که دخترها مردها و پسرهای پولدار را دوست دارند. بعضی‌ها ادعا می‌کنند که این مسئله ژنتیکی است—یعنی بیولوژی دلیل این است که زن‌ها به مادیات بیشتر از چیزهای دیگر اهمیت بدهند.

43. سیگار ممنوع ! (عکس) - 7khone.ir

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها; جریمه 20 میلیون تومانی برای مبارزه با دخانیات

44. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها

جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش‌آموزان کشور ارائه داد و خاطرنشان کرد: در حوزه کمیته فرهنگی و پیشگیری برای این امر باید برنامه‌ریزی درستی انجام گیرد.

45. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتمادسازی یک پیوند و تعامل دو جانبه است وقتی که مردم صحت و صداقت کار را در ما ببینند حتما در

46. اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها جزینی در ادامه، آماری از مصرف شیشه در بین دانش‌آموزان کشور ارائه داد و خاطرنشا

47. علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها چیست؟

اخبار اجتماعی - اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها جزینی با اشاره به اعتبار 22.5 میلیارد تومانی دولت بابت بیمه معتادین در سال گذشته گفت: در سال جاری 30 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه

48. جدیدترین راهکار درمانی آلرژی در ایران | دستاوردی تازه از

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق ها آیا مصرف سیگار منجر به اعتیاد می شود؟ این سیگار ها خطرناک ترند

49. راه هایی برای پولدار شدن - پرشین فا | دانلود آهنگ | دانلود

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها. ممکن است شما دوست داشته

50. چرا بیشتر دختران عاشق مردان پولدار می شوند | پورتال تفریحی

باور عموم بر این است که دخترها مردها و پسرهای پولدار را دوست دارند. بعضی‌ها ادعا می‌کنند که این مسئله ژنتیکی است—یعنی بیولوژی دلیل این است که زن‌ها به مادیات بیشتر از چیزهای دیگر اهمیت بدهند.

51. سیگار ممنوع ! (عکس) - 7khone.ir

اعتیاد علت 65 درصدی همسرآزاری و 55 درصد طلاق‌ها; جریمه 20 میلیون تومانی برای مبارزه با دخانیات

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 617
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 7
بازدیدکنندگان دیروز : 13
بازدید امروز : 87
بازدید دیروز : 23
کل بازدیدکنندگان : 1106
کل بازدیدها : 3873